ALGEMENE VOORWAARDEN CREATIVE ISLAND

CREATIVE ISLAND VOF.

Jan Krusemanstraat 42, 5246 CP Rosmalen, NL

KVK: 76602990BTW nr: NL860696777B01

 

 

1. DEFINITIES

 

Opdrachtgever: Een meerderjarig handelingsbekwaam persoon die een overeenkomst heeft afgesloten met Creative Island.

Ontwerper/Opdrachtnemer: Creative Island / Megan Kuipers

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Creative Island en de Opdrachtgever. (Schriftelijk zowel op papier of digitaal)

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of digitaal).

 

2. OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING

 

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in de relatie tussen Creative Island VOF (vennootschap onder firma) (kvk: 76602990) Gevestigd ter Jan Krusemanstraat 42, 4246CP Rosmalen. E-mailadres: megan@creativeisland.nl) en de opdrachtgever.

 

2.2 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen kan de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden niet uitgesloten worden. Indien de contractant een professioneel is die ook algemene voorwaarden hanteert, zullen de algemene voorwaarden van Creative Island steeds bij voorrang toegepast worden.

 

2.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, facturen en alle door Creative Island gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Creative Island verrichtte handelingen.

 

2.4 De algemene voorwaarden zijn eveneens te raadplegen op de website van www.creativeisland.nl door het aanvaarden en plaatsen van een bestelling, zowel telefonisch als via e-mail erkent de opdrachtgever dat Creative Island hem/haar gewezen heeft op de toepasselijke algemene voorwaarden gepubliceerd op de website, dat de opdrachtgever er kennis heeft van genomen en de klant deze aanvaardt.

 

2.5 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en ontwerper.

 2.6 Creative Island kan op ieder moment zijn Algemene Voorwaarden eenzijdig aanpassen zonder hiervoor het voorafgaandelijk akkoord van de opdrachtgever te moeten krijgen.
Het is aan de opdrachtgever om de Algemene Voorwaarden regelmatig te controleren op aanpassingen. Bij grote updates zal Creative Island dit ook meedelen via een nieuwsbrief.

 2.7 Creative Island kan niet aansprakelijk gesteld worden op typ- en/of spellingfouten in teksten van Creative Island zelf, de Opdrachtgever of andere bronnen.

 

 

 

2.8 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders schriftelijk vermeld. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan de ontwerper verstrekte gegevens waarop de ontwerper de offerte baseert. Door akkoord te gaan (zowel schriftelijk als mondeling) met een overeenkomst met Creative Island verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Creative Island en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

 

2.9 Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de ontwerper begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de ontwerper pas nadat deze schriftelijk door de ontwerper zijn bevestigd.

 

DUUROVEREENKOMST

 

2.10 Wanneer de werkzaamheden van de ontwerper bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een duur overeenkomst wordt aangegaan voor 3 maanden en daarna is deze maandelijks opzegbaar met een maand opzegtermijn. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

 

 

3. DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 

3.1 De ontwerper spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende ontwerper kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal de ontwerper de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

 

3.2 Een door de ontwerper opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

3.3 Tenzij anders overeengekomen, behoren volgende punten niet tot de opdracht van de ontwerper:

 

a. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;

 

b. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;

 

c. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

 

3.4 Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, product wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste ontwerpen van het resultaat te controleren en goed te keuren.

 

3.5 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn na goedkeuring van opdrachtgever geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.

 

3.6 Klachten of gebreken van het product/ontwerp van opdrachtgever worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de ontwerper meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

 

3.7 Indien van een gebrek of klacht later melding wordt gemaakt, dan komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 

3.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Creative Island daardoor gevallen, integraal voor rekening van Opdrachtgever.

 

3.9 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

 

 

 

4. MEDEWERKING & VERPLICHTING EN VAN DE OPDRACHTGEVER

4.1 De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat:


a. Hij de zorg draagt dat alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.

b. (Tenzij anders voortvloeit) Hij verantwoordelijk is voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

c. Hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, (bedrijfs)informatie, tekst- en/of beeldmateriaal, (PMS)kleuren, lettertypen, FTP-gegevens, Toegang Admin Panels, Brand Manual, Huisstijldocument, Drukspecificaties, Domeintokens e.d. tijdig en op de door Creative Island gewenste wijze aan Creative Island ter beschikking stelt; 

 

d. Alle voor de uitvoering van de opdracht aan Creative Island verstrekte logo’s, beeld- en/of tekstmateriaal, lettertypen e.d. vrij zijn van (intellectuele) eigendomsrechten van derden, zodat de opdrachtgever hier vrijelijk over kan beschikken;

 

e. Eventuele door de opdrachtgever aan Creative Island verstrekte gegevensdragers, beelddragers, elektronische bestanden zoals website themas e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;

 

f. de eventueel in opdracht van de opdrachtgever te fotograferen personen, dieren en/of objecten tijdig aanwezig zijn op de locatie waar de werkzaamheden plaats zullen vinden en hij bij publicatie van foto’s beschikt over de toestemming van de geportretteerde(n) en/of (een) andere rechthebbende(n);

 

4.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens en de inhoud van verstrekt tekst en/of beeldmateriaal juist en volledig zijn/is en vrijwaart Creative Island voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze gegevens of de inhoud van dit tekst en/of beeldmateriaal.

 

4.3 Opdrachtnemer kan meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.

 

4.4 Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft Creative Island het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of hierdoor verloren arbeidsuren, alsmede de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

4.5 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt en Creative Island nalaat van de opdrachtgever nakoming te verlangen, tast dit het recht van Creative Island niet aan om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen.

 

 

5. WIJZIGINGEN & CORRECTIERONDES

 

5.1 Creative Island hanteert prijzen inclusief max 5 correctie rondes.

 

5.2 Een correctieronde gaat in na de eerste oplevering van een dienst. De correcties moeten door de opdrachtgever worden aangeleverd via een e-mail.

 

5.3 Creative Island dient aan te geven wanneer een additionele correctie ronde ingaat voor dat deze wordt gefactureerd.

 

5.3 Extra correctierondes dient apart te worden gehonoreerd, op basis van het uurtarief van Creative Island.

 

5.5 Creative Island behoudt zich het recht wijzigingen in de algemene voorwaarden te maken. Deze zullen een maand na bekendmaking gelden.

5.6 Creative Island kan niet aansprakelijk gesteld worden op typ- en/of spellingfouten in teksten van Creative Island zelf, de opdrachtgever of andere bronnen.

 

5.7 Website themas of plug-ins worden geïnstalleerd op goedkeuring van Opdrachtgever. Creative Island kan niet aansprakelijk worden gesteld op fouten in een website thema, of plug-ins.

6. ALGEMEEN - DIENSTEN

 

6.1 Creative Island heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om al het ontwerp gecreëerd door Creative Island te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie, zowel online als offline.

 

6.2 Opdrachtgever staat steeds in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de aan Creative Island verstrekte informatie. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

6.3 Het is een Opdrachtgever niet toegestaan de diensten of pakketten te gebruiken voor:

 

a. het illegaal verspreiden van auteursrechtelijk materiaal of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;

 

b. het verzenden van ongewenste e-mail (spam);

 

c. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende uitingen;

 

d. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastigvallen van personen;

 

e. het verspreiden van computervirussen of vormen van spyware;

 

f. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of, een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (Cracken/Hacken);

 

g.enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.

 

6.4 Bij spoedopdrachten (waarbij de werkzaamheden binnen 3 werkdagen dienen aan te vangen om de gestelde deadline te halen) of indien de werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden buiten de normale werkdagen, is Creative Island gerechtigd een toeslag te berekenen over de overeengekomen vaste vergoeding of het uurtarief. Weekend uurtarief ( Feestdagen, zaterdag en zondag 45 euro p/u.  ) 

 

6.5 Indien Creative Island door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van het gebruikelijke door Creative Island gehanteerde uurtarief à € 30,- excl.btw.

 

6.6 Creative Island is tot aan de volledige betaling van de factuur van de website, eigenaar van de gemaakte producten. Opdrachtgever wordt eigenaar van een ontwerp wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolgde de overeenkomst met Creative Island.

 

6.7 De opdrachtgever wordt eigenaar van een ontwerp wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolgde de overeenkomst met Creative Island.

 

6.8 Een afgekeurd ontwerp door opdrachtgever blijft eigendom van Creative Island.

 

 

​BRONDBESTANDEN

 

6,9 Bronbestanden leveren is niet verplicht, en worden dus niet meegegeven. Met uitzondering van een Logo ontwerp.  Bron bestanden aanleveren is met uitzondering mogelijk, in schriftelijke overeenkomst tegen een nader te bepalen meerwaarde.

 

 ​WEBDESIGN

 

6.10 Creative Island zal standaard een link plaatsen in de subfooter op de gemaakte website die naar de website van Creative Island verwijst. Indien de Opdrachtgever deze link liever niet heeft kan deze in overleg tegen een meerprijs van €50,- excl. btw.worden verwijderd.

 

6.11 Bij volledige betaling zullen de eigendomsrechten naar de opdrachtgever gaan.

 

6.12 Creative Island behoudt te allen tijde het eigendomsrecht op de gemaakte techniek. Dit kan zijn een eigen gemaakte plugin of template. Mocht de opdrachtgever dit willen aanpassen dient de Opdrachtgever dit in overleg met Creative Island te doen.

 6.13 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het leveren van foto’s, teksten en/of ander materiaal in de juiste bestandsformaten en groottes. Wanneer dit te laat of incorrect geleverd wordt, is Creative Island niet aansprakelijk voor vertraging. Creative Island kan op aanvraag teksten en afbeeldingen leveren als aparte dienst.

 

6.14 De opdrachtgever is de houder en daarmee de eigenaar van de domeinnaam. Deze kan, wanneer er geen openstaande rekeningen zijn, altijd verhuisd worden naar een andere provider. De website zoals deze bij Creative Island is onder gebracht houdt dan op te bestaan.

 

6.15 Wanneer er geen onderhoudscontract is afgesloten met Creative Island, is Creative Island niet verplicht tot hulp of verplicht tot gevraagde aanpassingen. Hiervoor zal een uurtarief gelden van €30 excl. btw.  Na oplevering van de website zoals overeengekomen in de offerte is Creative Island de opdrachtgever niets meer verschuldigd.

 

 6.16 Creative Island ontwerpt Wix en Wordpress websites op basis van overeengekomen wensen met de opdrachtgever. Dit is niet 100% eigen techniek. Veel is te customizen naar wensen van de opdrachtgever maar opdrachtgever dient rekening te houden met het feit dat sommige dingen gewoonweg niet mogelijk zijn.

 

6.17 Webhosting en domeinnaam afgenomen bij Creative Island wordt via andere kanalen aangemaakt. Daarvoor gelden de voorwaarden van deze kanalen. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om zich hier bij in te lezen.

6.18 Creative Island is niet aansprakelijk voor het uitval of onbereikbaarheid van servers,  fouten in themas & plugins, alsmede bij storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden en dergelijke.

6.19 Responsive webdesign geldt alleen voor de mobiele versie . Layout en Design voor een tablet valt hier niet onder tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

6.20 Wanneer de Opdrachtgever aangeeft met een thema of template te willen werken in plaats van een uniek ontwerp is Creative Island niet plichtig het bedrag te verlagen.

6.21 Het schrijven of aanpassen van additionele codes zoals CSS of HTML. valt niet onder de werkzaamheden van Creative Island tenzij anders schriftelijk afgesproken.

7 INSCHAKELEN VAN DERDEN

 

7.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de ontwerper, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

 

7.2 Indien Creative Island voor en namens de opdrachtgever werkzaamheden en/of diensten uitbesteedt, waarbij een directe relatie tussen opdrachtgever en ingehuurde partij tot stand komt, is Creative Island nimmer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derde.

 

7.3 Wanneer de ontwerper op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan de ontwerper namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

 

7.4 Wanneer bij de uitvoering van de opdracht de ontwerper volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risicogoederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.

 

7.5 De opdrachtgever schakelt niet, zonder overleg met de ontwerper, derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met de ontwerper. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

 

7.6 De ontwerper is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door de ontwerper zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. De ontwerper kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

 

 8 VERGOEDING, TARIEVEN, PRIJZEN

 

8.1 Indien anders aangewezen, zijn alle prijzen die Creative Island hanteert in de offertes, prijs- en/of tarieflijsten e.d. vermelde prijzen of tarieven zijn in EURO exclusief BTW en eventuele kosten, zoals reiskosten, parkeerkosten, reisuren, drukkosten en kosten van het vermenigvuldiging van reclamedrukwerk, alsmede declaraties van ingeschakelde derden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

8.2 Een factuur verzonden vanuit Creative Island dient binnen 30 dagen betaald te worden onder vermelding van het factuurnummer naar het rekeningnummer vermeld op de factuur. Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen binnen de 30 dagen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Creative Island, welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,- excl. BTW bedragen.

 

8.3 Creative Island factureert wanneer opdracht is voldaan onder factuurwaarde van €500; - Boven dit bedrag dient Creative Island een tussentijdse factuur (50%) te versturen voor het starten van de opdracht of tijdens. De resterende (50%) dient betaald te worden na dat de opdracht is voldaan. In geval van vooraf betaling . Dient deze zo spoedig mogelijk betaald te worden. Indien dit niet is betaald is Creative Island niet verplicht de opdracht te starten. De ontwerper draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag de ontwerper overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.

 

8.4 Indien de opdrachtgever niet tijdig een factuur betaald is het product/ontwerp nog 100% eigendom van Creative Island. De Opdrachtgever heeft pas volledige eigendom wanneer de volledige vergoedingen zijn betaald.

 

8.5 Aanbiedingen, offertes, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of nieuwe opdrachten.

 

8.6 Creative Island is ten alle tijden gerechtigd zijn prijzen en tarieven te wijzigen.

 

8.7 In geval vergoeding van werkzaamheden op uurbasis is overeengekomen, zal Creative Island zijn vergoeding berekenen op basis van het aantal gewerkte uren onder toepassing van overeengekomen uurtarief of het voor deze werkzaamheden gebruikelijke uurtarief van Creative Island. De gewerkte uren worden maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

8.8 Creative Island is gerechtigd een overeengekomen vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van het project blijkt dat de overeengekomen en/of verwachte hoeveelheid werk bij het sluiten van de overeenkomst niet goed werd ingeschat door partijen, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van Creative Island en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.

 

8.9 Ingeval er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Creative Island bindend.

 

8.10 Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Creative Island ’s (kost)prijs- en/of tarief verhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijs- c.q. tariefwijzigingen bij de door Creative Island ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen e.d., is Creative Island gerechtigd de overeengekomen prijzen en/of tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

8.11 Creative Island kan meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.

 

STARTENDE ONDERNEMERS KORTING

 

8.12 De startende ondernemers korting is alleen geldig als volgt:

  • De opdrachtgever is ingeschreven bij KvK, echter niet langer als 3 maanden.

  • Creative Island dient bewijs van inschrijving KvK te ontvangen.

  • De opdrachtgever kan eenmalig gebruik maken van deze korting.

  • De korting van is van toepassing op alle bestellingen.


9. RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

9.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan de ontwerper. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de ontwerper daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.

 

9.2 De ontwerper heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de ontwerper het resultaat zonder vermelding van de naam van de ontwerper openbaar te maken of te verveelvoudigen.

 

9.3 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de ontwerper tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, illustraties, foto’s, prototypes, (deel) producten, films, (audio en video) presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van de ontwerper, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

 

9.4 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de ontwerper jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

 

9.5 Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van opdrachtnemer, waaronder de verplichting tot naamsvermelding in acht te nemen. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

 

9.6 Elk gebruik van een werk van opdrachtnemer dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van opdrachtnemer.

 

9.7 Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van opdrachtnemer, rekent Creative Island driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van opdrachtnemer. Bij ingrijpende wijziging van het geleverde werk die niet de goedkeuring van opdrachtnemer krijgt, kan zij op grond van de Auteurswet het gebruik van haar werk verbieden.

9.8 Opdrachtgever garandeert aan opdrachtnemer dat geen intellectuele eigendomsrechten van derden zich verzetten tegen de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer en dat de opdrachtgever volledige en onbeperkte toestemming heeft van alle rechthebbenden om onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten op te nemen in het programmamateriaal en door opdrachtnemer vast te laten leggen op geluid, beeld of andere informatiedragers. Opdrachtgever zal opdrachtnemer en alle aan haar gelieerde partijen volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere vordering wegens een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van opdrachtnemer.

 

9.9  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Creative Island is het de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden, al dan niet met inschakeling van derden noch geheel noch gedeeltelijk te verveelvoudigen, kopiëren, te openbaren, te exploiteren, om een variant of afgeleide van (het ontwerp van) de vervaardigde zaken te maken of (elementen van) de vervaardigde zaken nogmaals te gebruiken of te (her) gebruiken. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

 

9.10 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, verstrekt Creative Island geen photoshop, indesign, of illustrator en raw bestanden (of andere bronbestanden van dien aard) aan de opdrachtgever. Tijd die Creative Island besteed is aan het vervaardigen (netjes aanleveren) van dergelijke bestanden mag in rekening worden gebracht aan opdrachtgever op basis van het overeengekomen tarief. Zelfs dan zijn deze bronbestanden niet vrij van de rechten van Creative Island te gebruiken.

 

9.11 Ingeval door de opdrachtgever een gebruiksrecht wordt verkregen, geldt dit gebruiksrecht slechts voor eigen gebruik en voor het gebruik dat vooraf is overeengekomen

 

9.12 Indien de opdrachtgever wijzigingen in het definitieve ontwerp wenst, dan is de opdrachtgever verplicht eerst Creative Island in staat te stellen het ontwerp op kosten van de opdrachtgever te wijzigen. Creative Island zal de gewenste wijzigingen aanbrengen, tenzij dit in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.

 

9.13 De opdrachtgever is niet gerechtigd de door Creative Island geleverde of vervaardigde zaken te gebruiken buiten de context van de overeenkomst. Het is de opdrachtgever verboden deze zaken aan derden te verstrekken, derden hierin inzage te verlenen of deze zaken te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Creative Island.

 

9.14 De opdrachtgever staat ervoor in dat Creative Island de door hem aangeleverde gegevens, tekst- en/of beeldmateriaal kan gebruiken zonder dat dit inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden maakt. De opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade die Creative Island door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Creative Island voor alle aanspraken van deze derden.

 

 

10  GEBRUIK VAN HET RESULTAAT

 

10.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de ontwerper, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.

 

10.2 Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.

 

10.3 Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. De ontwerper kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.

 

10.4 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de ontwerper recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.

 

 10.5 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:

 

a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is.

 

10.6 De ontwerper heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

 

 

11.PERSOONSGEGEVENS & VERTROUWELIJKE INFORMATIE

 

11.1 De opdrachtgever geeft met het aangaan van de overeenkomst toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

 

11.2 Creative Island zal deze persoonsgegevens nooit zonder toestemming van de Opdrachtgever aan derden verstrekken.

 

11.3 Creative Island verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die hij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de opdrachtgever heeft verkregen en waarvan de opdrachtgever schriftelijk heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft en/of waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. Creative Island zal deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

11.4 Creative Island zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat ervoor in dat andere personen die onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.

 

11.5 De geheimhoudingsplicht geldt niet indien Creative Island k als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de andere personen zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.

 

11.6 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, is Creative Island gerechtigd de naam van de opdrachtgever te noemen en het project of de werkzaamheden te om- of beschrijven en voorbeelden van de voor de opdrachtgever vervaardigde zaken te gebruiken voor eigen publiciteits- of promotiedoeleinden.

 

11.7 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, is Creative Island gerechtigd de gegeven adresgegevens van de opdrachtgever te gebruiken voor eventuele wenskaarten, bedank kaarten of marketing doeleinden vanuit Creative Island.

 

 

12 OPZEGGING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

 

12.1  Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door de ontwerper, of wanneer de ontwerper de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de ontwerper redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

 

12.2 De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door de ontwerper op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 40% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

 

12.3 Zowel de ontwerper als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend.

 

​DUUROVEREENKOMST

 

12.4  Wanneer de werkzaamheden van de ontwerper bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste één maand, gedurende welke termijn de opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van de ontwerper blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren. Een duur overeenkomst wordt aangegaan voor 3 maanden en daarna is deze maandelijks opzegbaar met een maand opzegtermijn. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

 

13. GARANTIES EN VRIJWARINGEN

 

13.1 De ontwerper garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van deAuteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Ontwerper garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

 

13.2 Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de opdrachtgever de ontwerper of door de ontwerper bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van ontwerper jegens opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.

 

13.3 De opdrachtgever vrijwaart de ontwerper voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

 

14. AANSPRAKELIJKHEID

 

14.1 Ontwerper dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

 

14.2 Ontwerper is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan de ontwerper toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van de ontwerper voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

 

14.3 Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de ontwerper, is de aansprakelijkheid van de ontwerper beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heft. De aansprakelijkheid van Creative Island is in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de ontwerper uitkeert.

 

Het bedrag waarvoor de ontwerper in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de opdrachtgever zijn verzekerd.

 

14.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

 

14.5 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een juiste AVG, privacyverklaring en cookie beleid op haar website. Creative Island is niet aansprakelijk wanneer niet wordt voldaan aan de AVG op de website van Opdrachtgever.

 

14.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Creative Island.

 

​15. OVERMACHT

 

15.1 Opdrachtgever is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Creative Island indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

15.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtgever geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtgever niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtgever of van derden daaronder begrepen. Opdrachtgever heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtgever zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

15.3 De opdrachtgever kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

 

15.4 Voor zover opdrachtgever ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtgever gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Creative Island is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

 

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 

16.1 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan de ontwerper wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.

 

16.2  is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de ontwerper gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van de ontwerper.

 

16.3 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden de ontwerper of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

 

16.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

 

16.5 De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

 

16.6 Op de overeenkomst en alle rechtsbetrekkingen waarbij Creative Island partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

 

16.7 Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar de ontwerper is gevestigd, dit ter keuze van de ontwerper, kennis van geschillen tussen de ontwerper en opdrachtgever.

Vragen en feedback

 

Met regelmaat wordt gecontroleerd of de interne bedrijfsvoering aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid of inzage wenst in uw gegevens, kunt u contact opnemen:

Bedrijf: Creative Island 
E-mail: megan@creativeisland.nl
Telefoon: 00297 5645384
KVK: 76602990
BTW nr: NL860696777B01